logo
Nákupný košík

Menu
E-shop

Ochrana osobných údajov

- k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
- Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
- všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou
- získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
- môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne


Nižšie sa môžete dozvedieť viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

I.
Kontaktné údaje
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.joyelhome.sk (ďalej len ako „webstránka“) je spoločnosť:
JOYEL s.r.o
so sídlom T. Vansovej 231/8, 924 01 Galanta
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37241/T
IČO: 50 204 548
IČ DPH: SK2120213964 (ďalej len ako „spoločnosť“)
Tel. č. : +421 948 368 364 ; email: info@joyelhome.sk
Spoločnosť je pri svojej činnosti, ktorú vykonáva prostredníctvom webstránky a v zmysle všeobecných
obchodných podmienok upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi spoločnosťou a kupujúcim resp. dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „zákon“) a pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich resp. dotknutých osôb prostredníctvom
svojej webstránky.
II.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou sú predzmluvné vzťahy, zmluvné vzťahy, identifikácia
kupujúcich a potvrdenie záujmu kupujúceho o tovar, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm.
b. zákona tzn. bez udelenia súhlasu dotknutej osoby.
III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb len v nevyhnutnom rozsahu, a to konkrétne:
- kontaktné údaje: telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a
komunikáciu so zákazníkom)
- fakturačné údaje: meno a priezvisko kupujúceho, adresa
- údaje na doručenie: meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
IV.
Podmienky spracúvania osobných údajov
Spoločnosť získava len tie osobné údaje kupujúcich, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie kúpnej
zmluvy tzn. záväzkov, ktoré má voči kupujúcemu. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutnou
zmluvnou požiadavkou a je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem potenciálneho kupujúceho
na účely predzmluvných vzťahov a ani na účel kúpnej zmluvy.
Spoločnosť nespracúva osobné údaje za účelom profilovania kupujúceho, ani za účelom automatizovaného
rozhodovania. Osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva sú bežnými osobnými údajmi.
Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby len počas nevyhnutnej doby, a to počas plnenia kúpnej
zmluvy, najdlhšie však za účelom vedenia účtovníctva spoločnosti a plnenia zákonných povinností
spoločnosti.
Spoločnosť osobné údaje kupujúcich, fyzických osôb nikde nezverejňuje, ani neprenáša do tretích krajín.
Spoločnosť nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na
splnenie povinností spoločnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Osobné údaje kupujúceho môžu byť preto sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi,
obchodnému partnerovi) za účelom splnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce zákonnému
spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky,
dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé
narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jej informačných systémov.
Spoločnosť po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečuje bezodkladne likvidáciu osobných
údajov kupujúceho.
Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bol udelený, môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a
údaje budú následne vymazané.
V.
Práva a povinnosti dotknutej osoby
Kupujúci resp. dotknutá osoba má právo:
- požadovať od spoločnosti prístup k jej osobným údajom: dotknutá osoba má právo od spoločnosti
požadovať informáciu o tom, aké osobné údaje o nej spoločnosť spracúva;
- na opravu osobných údajov: dotknutá osoba má právo požiadať spoločnosť o opravu osobných údajov,
ktoré o nej spoločnosť spracúva v prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré
sú o nej spracúvané sú nesprávne alebo neúplné;
- na vymazanie osobných údajov: dotknutá osoba má právo požiadať spoločnosť o likvidáciu jej osobných
údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
- namietať spracúvanie osobných údajov: v prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť
nemá právo na spracúvanie jej osobných údajov, môže toto spracúvanie u spoločnosti namietať;
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti
obmedzenie spracúvania jej osobných údajov od momentu, kedy využila svoje právo na vymazanie
alebo namietanie spracúvania osobných údajov;
- práve na prenosnosť osobných údajov: dotknutá osoba môže požiadať spoločnosť o prenos svojich
osobných údajov k inému prevádzkovateľovi v bežne používanom, čitateľnom formáte;
- kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať: dotknutá osoba má právo kedykoľvek
odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý udelila spoločnosti.
V prípade, ak sa kupujúci resp. dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť spracúva jeho osobné údaje
nezákonne má možnosť obrátiť s návrhom na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a postupe podávania sťažností nájdete
tu: www.dataprotection.gov.sk.KONTAKT
+421 948 368 364
info@joyelhome.sk
JOYEL s.r.o.
 T.Vansovej 231/8,
 92401, Galanta
ČÍSLO ÚČTU
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB - (Československá obchodná banka)
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2298 2306
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

© Všetky práva vyhradené - www.joyelhome.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.joyelhome.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Desktop verzia
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam