logo
Nákupný košík

Menu
E-shop

Obchodné podmienky


Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť JOYEL
s.r.o., IČO: 50 204 548, sídlo: T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37241/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim– spotrebiteľom (tiež ako
„zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho :
mail: info@joyelhome.sk
telefón: +421 948 368 364
fax:
korešpondenčná adresa: JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB - (Československá obchodná banka)
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2298 2306
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521
fax č. 033/3212 523
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a
plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú
a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a
kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom
bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho
predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho
(ďalej len "objednávka"). V prípade ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom
webstránky www.joyelhome.sk predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Všetky ceny za tovar a služby a všetky
poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v nasledujúci pracovný deň po
vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní
objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a
termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia
vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka
pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením
(akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky
vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na
svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky;
toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.
Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho
objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a
údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na
dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo
zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už
vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy
zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto
všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci
objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho
stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady
kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa
s predávajúcim nedohodne inak.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a
ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu
vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom
nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri
osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou,
prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho
umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej služby.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho
predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme
do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu
nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie
objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri
prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej
zmluve.
5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare sú obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach
predávajúceho udávané výrobcom.
5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany
nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci
je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.
Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu
originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné
dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky
náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve
a skladné. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť
oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho
prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o
rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto
vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru
dodať kupujúcemu nový tovar.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.3. Obchodných
podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny
v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.10. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, pokiaľ nie je k
objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.
5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platba
prostredníctvom platobnej karty, platba prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa
cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej
len "kúpna cena") na dobierku, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo platbou
prostredníctvom platobnej karty, alebo platbou prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Všetky ceny uvedené na
internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej
stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej
dohody.
6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa
považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,
najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi
predpismi SR.
6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto
služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6.7. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od
zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným
plnením, predajca vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota
vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov
zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo
možné, najmä preto, že predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci
poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho,
alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar
neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a
pozáručný servis budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo
prostredníctvom e-mailu.
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.
8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického
obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané
iné záručné podmienky.
8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil
výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z
chýb zistených pri tejto prehliadke, len ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane
príslušenstva, dokumentácie, a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a
dokladom o zaplatení.
8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo
uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva do sídla predávajúceho, a vyplní formulár
na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla predávajúceho
JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01, alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri
uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp.
zaplatení kúpnej ceny. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke
predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na
dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný tovar poistiť. Reklamačné
konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce
podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od kupujúceho predávajúcemu,
3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci
obdržal.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný
začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá
kupujúcemu písomné potvrdenie,
3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci
obdržal.
Reklamačný formulár stiahnete tu http://www.joyelhome.sk/reklamacny-formular/. Začiatok reklamačného konania
je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak
predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek
nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 948 368 364, prípadne na e-mail info@joyelhome.sk.
8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie
možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je
predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3
Zákona.
8.11. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu
zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
8.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej
forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť
chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §
622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o
vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. §
2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba
reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení
reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi
obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom
doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia
kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo
stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby
(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť
predávajúceho o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať
tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o
vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu
nemožno zamietnuť.
8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy
upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel
vedieť.
8.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
1. nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými
v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom
poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
8.19. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína
plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené
do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
8.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy
tovaru.
8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a
prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V
prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový
tovar.
8.22. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa
bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
8.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa
bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
2. predávajúci chybný tovar vymení.
8.24. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o
väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez
chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a
obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením
dobropisu na chybný tovar.
8.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
8.26. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej
chyby viac ako dvakrát.
8.27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch
rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
8.28. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru
riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
8.29. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal
predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie
chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.30. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba
výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby
tovaru prostredníctvom súdu.
9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a
dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť
alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle
pravidiel uvedených tu http://www.joyelhome.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy
10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal
také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami
alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od
oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté
právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú
účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci
neprevzal tovar do14 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených
zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v
rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom
„kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý
bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo
posledného kusu, alebo ak sa
 tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje
informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe
zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu
JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01. Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnete
tu http://www.joyelhome.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/.
10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho
bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú
špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa
spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný
doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o
zaplatení a pod. a to zaslaním alebo privezením na adresu predávajúceho JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8,
Galanta 924 01. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od
ktorej kupujúci odstúpil.
10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v
súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo sa bude
postupovať v zmysle bodu 6.7. týchto všeobecných obchodných podmienok zaslaním darčekového certifikátu na
adresu kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil
iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi
sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude
predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s
predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Namiesto vrátenia platby si môže kupujúci podľa dohody s predávajúcim vybrať iný tovar.
10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných
obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až
po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok
a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru
je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške
hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od
spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
10.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať
predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení
a pod.
10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane
vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti,
hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný
prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 5 EUR do 35 EUR.
10.13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto všeobecných
obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť
všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a
zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
10.14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom.
10.15. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný občiansky preukaz za
účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho a preukázania sa. Predložením občianskeho preukazu k
nahliadnutiu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených na občianskom preukaze a to po dobu
nahliadnutia naň.
11. Alternatívne riešenie sporov
11.1.Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej
odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby
v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská
obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho info@joyelhome.sk. Kupujúci –
spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom
a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu,
ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia
sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac
sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí
alternatívneho riešenia sporu.
11.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na
riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu
využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci -
spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré
predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci -
spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie
tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru
zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou
dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné
uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).
12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu.
12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia
tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa
vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových
správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Časť II.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi


1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť JOYEL
s.r.o., IČO: 50 204 548, sídlo: T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37241/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá nie je
spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho :
mail: info@joyelhome.sk
telefón: +421 948 368 364
fax:
korešpondenčná adresa: JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB – (Československá obchodná banka)
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2298 2306
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú
spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“).
1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri;
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.4. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto
podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene
podnikateľa.
1.5. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený
v týchto Obchodných podmienkach Časť II. môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre
spotrebiteľov.
1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým,
že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne
zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na
základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len
"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej
zmluvy a reklamácii tovaru.
1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a
kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
1.9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je
katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených
tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho
predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho
(ďalej len "objednávka"). Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané
vrátane DPH.
2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v nasledujúci pracovný deň po
vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty
o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru,
platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V
prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa
aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným
potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré
kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné
akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o
obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie
informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a
údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na
dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo
zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už
vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy
zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto
všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci
objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho
stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady
kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa
s predávajúcim nedohodne inak.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a
ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie
je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je
uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní
objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri
osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou,
prostredníctvom bankového prevodu. alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
4. Práva a povinnosti kupujúceho - podnikateľa
4.1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov
5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho
umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej služby.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho
predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme
do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu
nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie
objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri
prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej
zmluve.
5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare sú obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach
predávajúceho udávané výrobcom.
5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany
nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci
je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní
tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť
predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak
bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej
zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v
kúpnej zmluve a skladné.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť
oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho
prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o
rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto
vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru
dodať kupujúcemu nový tovar.
5.9. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá slúži zároveň ako záručný list pokiaľ nie je k
objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.
5.10. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platba
prostredníctvom platobnej karty, platba prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa
cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej
len "kúpna cena") na dobierku, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo platbou
prostredníctvom platobnej karty, alebo platbou prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Všetky ceny uvedené na
internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej
stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej
dohody.
6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa
považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,
najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi
predpismi SR.
6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto
služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho,
alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar
neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre podnikateľov
8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne
uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Ich zoznam poskytne predávajúci. V prípade,
že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.
8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického
obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané
iné záručné podmienky.
8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil
výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z
chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane
príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho, resp. servisnému stredisku
spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.
8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo
uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť
opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Vtedy si zákazník uplatní reklamáciu tak, že doručí tovar
vrátane príslušenstva na adresu sídla predávajúceho JOYEL s.r.o., T.Vansovej 231/8, Galanta 924 01, a vyplní
formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom, alebo formulár na
uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak
bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. Podobu formulára určí predávajúci a jeho
vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a
rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu
reklamovaný tovar poistiť. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné
konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce
podmienky:
1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od kupujúceho predávajúcemu,
3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci
obdržal.
Reklamačný formulár stiahnete tu http://www.joyelhome.sk/reklamacny-formular/. Začiatok reklamačného konania
je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak
predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek
nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 948 368 364, prípadne na e-mail info@joyelhome.sk.
8.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu
zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená,
reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť
v lehote do 60 dní.
8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy
upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel
vedieť.
8.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
1. nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými
v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.15. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína
plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú
činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa
Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú
spotrebiteľom, obmedzená. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca
záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
8.16. Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je v súlade
s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom a na tieto všeobecné obchodné podmienky sa teda
neuplatňuje.
8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy
tovaru.
8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a
prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V
prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový
tovar.
8.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa
bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
8.20. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby
nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V
prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.
8.21. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými
vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a
požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
8.23. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 8.22. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas
zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci
meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by
boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho
požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni
vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže
kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8.24. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23., má nároky z vád tovaru ako pri
nepodstatnom porušení zmluvy.
8.25. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď
dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný
dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby
opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť
kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je
povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu
škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.
8.28. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.27. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže
predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom,
čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty
podľa odseku 8.27.
8.29. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 8.27. alebo 8.28., môže kupujúci
uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť
od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 8.27. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený
nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.
8.30. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu
vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na
plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je
podstatné.
8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal
predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a
bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu
rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba
výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby
tovaru prostredníctvom súdu.
8.34. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie na pobočke v prípade nákupu podnikateľa, platcu DPH:
• Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba.
• Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho
preukazu u povereného zamestnanca.
• Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným Občianskym
preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri
preberaní tovaru.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo
ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v
cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať
kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia
o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú
účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci
neprevzal tovar do 14 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
9.2. Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti
na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený
predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na
náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe výrobku a jeho stavu v čase
vrátenia.
9.3. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie
tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru
zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou
dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné
uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).
10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu.
10.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia
tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa
vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových
správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
10.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
Vo Galante, dňa 3.2.2017KONTAKT
+421 948 368 364
info@joyelhome.sk
JOYEL s.r.o.
 T.Vansovej 231/8,
 92401, Galanta
ČÍSLO ÚČTU
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB - (Československá obchodná banka)
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2298 2306
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

© Všetky práva vyhradené - www.joyelhome.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.joyelhome.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Desktop verzia
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam